آشنایی با یو پی اس (راهنمای جامع)

خبر

دراین نوع یو پی اس مصرف کندر پشت دستگاه یو پی اس محلی برای اتصال برق dc و محلی به جهت اتصال برق شهر وجود دارد. دارای خواندن صفحۀ پشت دستگاههای مصرفی میتوانید مقدار استفادۀ الکتریسیته دستگاه خود را نظارت نمایید. این دسته می تواند انقطاع شدن الکتریسیته را تشخیص دهد و به طور خودکار به برق باتری سوپیچ میشود. در رخ قطع الکتریسیته شهر، برق dc که بوسیله باتری تأمین می شود به وسیله مدارالکترونیکی مبدّل برق مستقیم به متناوب، به ولتاژ220 ولت تبدیل می گردد و در عرض چند میلی ثانیه در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد. در شکل انقطاع برق شهر، برق dc که بوسیله باتری تأمین می شود به وسیله مدارالکترونیکی مبدّل برق مستقیم به متناوب، به ولتاژ 220 ولت تبدیل می گردد و در عرض یک‌سری میلی ثانیه در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد. باطری های یو پی اس های اساسی قدرت اندک تا 1250 ولت آمپر در درون دستگاه قرار می گیرد و در دستگاه های مالامال توان باتری ها را به طورجداگانه در کابینت باتری قرار می دهند.نده در موقعیت عادی از الکتریسیته شهر به کارگیری می کند و به محض قطع برق، یو پی اس وارد مدار می شود و برق باتری را به الکتریسیته آیتم مصرف دستگاه های مصرف کننده تبدیل و در خروجی ارائه می کند. بیشتر سیستمهای یوپیاس به گونهای طراحی شدهاند که پس از جدا الکتریسیته تا حدود آبادی دقیقه، از روش انرژی ذخیره شده در باتریها برق خروجی (برای مصرفکنندگان) را فراهم کنند. این دسته ی وپی اس در حالت وجود الکتریسیته شهر، جهت تثبیت ولتاژ خروجی به جهت مصرف کننده از یک ترانسفورماتور برای ارتقاء و کاهش ولتاژ استعمال می کند و زمان جدا الکتریسیته شهر بدون وقفه برق مناسب و گزینه نیاز مصرف کننده را از باتری ها تأمین می نماید. این نوع در روزگار وجود الکتریسیته حیاتی ترانسفورماتور برق خروجی را تثبیت می نماید. برخی یو پی اس ها اهمیت تهیه کننده اتوماتیک ولتاژند تا در هنگام وجود نوسان در برق شبکه فعالیت تثبیت ولتاژ را نیز در محدوده مشخصی انجام دهند. مقدار محدوده تثبیت ولتاژ طبق معمول به صورت % در مشخصات فنی یو پی اس ذکر می گردد. بدین ترتیب مدل یو پی اس به جور سوله بستگی دارااست البته می بایست صد رد صد از یو پی اس حاذق به کارگیری شود. یو پی اس آنلاین: در موقعیت طبیعی، تأمین خروجی در این گونه UPS ها پس از اصلاح ورودی یعنی پاک سازی محل ورود از نویز و احیاناً سطح ولتاژ ورود یا انجام میپذیرد. حیاتی وجود همین که باتری ها به عنوان کاربر ساده ای از UPS ها شناخته می شود، البته اهمیت دوچندان زیادی در روش و زمان پشتیبانی UPS از تجهیزات، دارد. این باتری های اضافی قیمت خرید کردن شما را ممکن می باشد دوچندان بالا ببرد. در اینجا بخش اعظم به بررسی وب وبسایت یو پی اس 2 کاوا پرسو.