مشخصات خانه هوشمند چیست؟

خبر

منزل هوشمند چه خصوصیت دارد؟ چه تصمیم دارید حالت امنیت خانهی خود را مشاهده کنید، نوجوانان خود را ارزیابی نمایید یا این که هر فعالیت دیگر، دوربینهای هوشمند میتوانند هنگامی که در خانه حضور ندارید، دیده و گوش شما باشند. ممکن است اسم الکسا را بهدفعات هنگام به کارگیری از اسپیکرهای هوشمند اکو شنیدهاید (الکسا، هوا امروز چگونه است؟ الکسا، فلان ترانه را پخش کن.) ولی ممکن است ندانید الکسا درحال حاضر در بخش اعظمی از محصولات هوشمند دیگر، از پاراگراف ترموستات و تلویزیون، گنجانده شده و آماده میباشد تا اوامر صوتی شما را انجام بدهد. دارای شکستن موج D1 به دو بخش D1-Low و D1-High تقریب موج اصلییعنیD1 با جزییات بیشتر شده است. مقایسه کردهاند. نتایج نشان دادند نتورک LSTM دو لایه، تخمین دوچندان دقیقتری نسبت به روشهای خانه هوشمند چکیده ذکر شده داشته است. یک عدد دیگر از مزایای خانه هوشمند این میباشد که شما کلیدی در اختیار گرفتن ظریف سیستمهای گرمایشی و سرمایشی، شیرهای آب و پریزها و چراغهای الکتریسیته ضمن دوری از هدر رفتن انرژی، هزینه قبضهای ماهانه خویش را کاهش دهید. درصورتیکه می‌خواهید وقتی که خانه نیستید، از طرز تلفن همراه موبایل، تبلت و یا این که لپ تاپ خود حساس کسی که مقابل درب خانه شماست حرف کنید، زنگ درب چهره ای هوشمند را آزمون کنید. کلیدی به کارگیری از موجک، سریهای هنگامی به زیرمجموعههای کوچکتری شکسته می‌شوند که تقریب هر کدام به ادله نوسانان پایینتر از موج حساس کاری نسبتاً آسانتر است. بعد مرحلۀ موجک معکوس و پسپردازش بر روی آن‌ها اعمال می گردد تا سیگنال حساس را بسازند. به کار گیری از موجک، سیگنال با را به دو زیرمجموعه کلیدی فرکانس ذیل و فرکانس بالا تقسیم میکند. همینطور از یک طریق تعیین خصوصیت دو مرحلهای مهم دقت به وابستگی دادهها نسبتبهمتغیر هدف به کارگیری شده است. یک شبکۀ عصبی LSTM دو لایه ارائه کردهاند کهبرای پیشبینی مصرف برق خانگی به کار گیری شده است. این مجموعه دیتا شامل الکتریسیته مصرفی پنج منزل در شهر لندن است که بهترتیب اساسی نامهایHousehold1، Household2 تا Household5شناخته میشوند. به جهت تقریب سریهای زمانی تکمتغیره که اساسی نوسان شدید در دوران زماناند، یک شبکۀ عصبی کانولوشن با توانایییادگیری عمیق ارائه شده است. سریهای مصرف الکتریسیته خانگی نیز با نوسان شدیدند؛ به همین دلیل، پیشبینی آن‌ها عمل دشواریاست. حیاتی اعتنا به این‌که مجموعه دادههای استفادهشده اساسی نوسان شدیدند، نخست اصلی اعمال یک‌سری تراز موجک دادههای مناسبتری به جهت مرحلۀ تقریب آماده شد. البته که در ادامه در ارتباط کلیدی تجهیزات یک منزل یا ساختمان هوشمند حرف خواهد شد البته به رخ کلی بایستی بدانید که پیادهسازی مراحل هوشمندسازی منزل تمام متعلق به تجهیزات متمایز میباشد که در آن به کار گرفته می گردد و کل تجهیزات به وسیله یک کنترلگر مرکزی که از روش ورودیهای متمایز از گزاره اپراتور یا این که دیتاها مربوط به سنسورها تصمیمات را میگیرد، در دست گرفتن میشود. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط با خانه هوشمند غزال وب تارنما خود باشید.