مقاوم سازی با FRP

خبر

سپس از مقاوم سازی به عامل اثر محصورکنندگی FRP پخش و رویش شکاف قطری بحرانی در مقایسه کلیدی تیری که مقاوم سازی نشده هست ، حیاتی ارتقاء بار کاهش می یابد ، به طوری که بارهای بزرگتری به جهت شکافت ترک قطری بحرانی به نصیب فوقانی تیر نیاز می باشد ، و در غایت این امر موجب ارتقاء بارنهایی می شود . الیاف اف ار پی کربن یا این که cfrp فیبری مهم ضخامت 5 تا 10 میکرومتر است که از اتمهای کربن ساخته شده است. در کاربرد دوم، میلههای FRP بهصورت افقی در مفاصل ساختمان نصب میشود تا دیوارها را در برابر نیروهای درون صفحهای مقاوم کند؛ بهعبارتدیگر مقاومسازی برشی ایجاد میکند. همینطور یکی دیگر از مشکلات آرماتور فایبرگلاس FRP یا این که میلگرد کامپوزیتی، ضعف آن ها در تقابل کلیدی حرارت باشد. روکشهای الیاف کربن به جهت مقاوم سازی ساختمانها در برابر نیروهای ارتعاشی، بازسازی گنجایش دو برابری در حمل بار، گنجایش کششی دیوارهای ساختمانهای چندطبقه و همچنین برای مقاومسازی صفحات متراکم بتن آرمه و مقاومسازی لولههای ضخیم از کالا بتن پیشتنیده به کار میروند. اغلب در پروژه هایی که از بتن آرمه به جهت تولید آن استعمال شده است، به جهت مقاوم سازی از frp به کارگیری می کنند. تعداد پروژه هایی که در رابطه مهم سیستمFRP در سطح جهانمورد استفاده قرار گرفته،به طور چشمگیری ارتقاء یافته است، به طوری که طی 10 سال قبلی از تعداد قلیل به یکسری هزار پروژه در حالا حاضر رسیده است. اجزا ساختمان اهمیت گذشت زمان امکان های اهمیت بنا نظیر پایداری , مقاوم سازی بنا های بتنی دارای frp در برابر زلزله مقاومت و استحکام را از دست می دهند و امکان سرویس رسانی ساختمان بعد از آن از گذشت دوران کاهش می یابد . کامپوزیتهای FRP کلیدی وزن مقداری که دارند، نسبت به مواد و مصالح سابق کارگزاری آسان، سرعت بالا و کمخطری را برای پرسنل آماده میکنند. در در میان آنها، به عمل بردن الیاف مقاومسازی پلیمری (FRP) یک روش کارآمد و مؤثر است که بهطور فزایندهای در صنعت ساختوساز مورداستفاده قرارگرفته است. ساختوساز نو که در تمام فرایند آن از کامپوزیتهای FRP به کارگیری میکند. همینطور می اقتدار از وال پست ها نیز برای مقاوم سازی دیوارها و سازه ها استفاده کرد. محصولات FRP که معمولا به جهت تقویت یک سازه گزینه به کارگیری قرار میگیرد، به رخ نوار (strip)، ورق (sheet) و یا این که پوشش لمینت (laminate) و یا میلگرد FRP در دسترس می باشد. همینطور چگالی ستونها ارتقا نمییابد؛ این بدان معناست که گنجایش کششی ساختمان فارغ از تغییر تحول باقی میماند. این مزایا شامل کارگزاشتن بر قسمت خارجی ساختمان، ساخت متناسب دارای مقیاس ساختمان، کاهش جرم، تداوم بیشتر، توان قالبگیری مهم فرمهای پیچیده و بهبود عایق حرارتی میشود.