هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

خبر

هدرز ها را میتوان بر اساس ظاهری که دارند، در دستههای متعدد دستهبندی کرد، بنابراین کمپانی تولید کننده باید مهم دقت به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک نوع از این قطعه را طراحی کنند. گونه های هدرز را میتوان در سه جور کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز باید حیاتی توجه به موضوعاتی چون افزایش توان هدرز، اعتنا به میزان آلایندگی موجود و میزان تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یک عدد از لوازمی است که به جهت ارتقاء عجله و قدرت اتومبیل گزینه استعمال قرار می گیرد ، برای این که بتوانید نهایت راندمان را از خودرو پراید اخذ کنید همین مورد یکی از از موردها حتمی میباشد. طراحی و ساخت مانیفولد به صورتی میباشد که سطح آن صیقلی وجود ندارد و زبر و ناصاف هم به نظر میرسد، از این جهت در زمان خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، البته از آنجاییکه در طراحی و ایجاد هدرز پراید یورو4 فولادی از نحوه خمکاری به کارگیری شده است، مرحله آن صاف و صیقلی دیده میگردد و به همین برهان خروج گازهای آلاینده به بهترین شرایط ممکن رخداد میافتد. درصورتیکه بخواهیم در رابطه کلیدی طراحی این قطعه بگوییم؛ باید گفت که همین قطعه سطحی به طور کامل صاف و صیقلی دارد، چرا که چنانچه اینچنین نباشد و بر بر روی تراز آن زبری دیده شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، بدین ترتیب ساخت و طراحی همین قطعه را می توان یک فعالیت مشقت بار و نیازمند به دانش اختصاصی در حیث گرفت. در یک تعریف و تمجید کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی به جهت تیونینگ و همچنین تقویت موتور در حیث گرفت که در هنگامی که قیمت اتومبیل بالا میرود و اشخاص توانایی خرید کردن یک ماشین پرقدرت و اهمیت کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار میگیرد و آن را بر روی ماشین هدرز پراید یورو 4 فولادی نصب میکنند که کارگزاشتن این قطعه باعث پیدایش ویژگیهای متمایز در خودرو نیز میشود. اگر در طراحی و تولید خودروی شما از قطعهی هدرز به کار گیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، دارای سرعت و عملکرد بهتری از اتومبیل بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در ارتباط اهمیت طراحی و ساخت این قطعه اهمیت دارد، روزگار و هزینهای هست که شما می بایست به جهت آن در نظر بگیرید، ایجاد هدرز را میتوان یک پروسه وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این استدلال اکثری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در نظر میگیرند که باید بهصورت جداگانه بر روی اتومبیل کارگزاری شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استفاده نمیکنند. این دو قطعه از لحاظ کالا و ساختاری اهمیت یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در حیث گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی اهمیت کمترین مقاومت از اگزوز اتومبیل خارج میگردند و پروسهی انجام این واقعه اهمیت هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه دارای مانیفولد، مضاعف پر سرعت و آسانتر می باشد و همین مسئله خویش میتواند بر خنکسازی موتور هم اثر گذاری داشته باشد. هنگامی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه دارای هدرز فولادی پراید وب تارنما خود باشید.