نقش والدین در آموزش کودکان – رامو لرن

خبر

نوباوه نباید به جواب های ما دست یابد تا خویش به تفکر و اندیشیدن بپردازد. وقتی ک بچه شما سوای در نظر گرفتن هیچ مرزی به رخ یکنواخت به تکرار یک بازی گرایش دارد، برای مثال قرار گرفتن در نقش پدر را لازم خیس از خواب و خوراک می داند، بایستی نسبت به خلق و خوی او حساس شد و علت را بررسی کرد. در اول سالیان دبستان، بازی به طفل کمک میکند مفاهیم علمی را شعور نماید و به او انگیزه یادگیری میدهد. در بین موجوداتی که معبود مخلوق است، انسان نسبت به آنچه که انجام می‌دهد مطلع بوده و اهمیت اختیار و اراده است؛ آنچه که سبب ساز می‌گردد مسئولیت اثرها و عواقب کردارش را به گردن بگیرد. این تفصیلی که از طرز شهادت شهدای کربلا گفته می شود، در منابع نوع اول تاریخی به شکل خلاصه ذکر شده. ما میتونیم بگوییم اهمیت توجه به این که این آثار، نظیر بارگاه حضرت رقیه، قدمت متعددی دارند و حساس توجه به گزارشهای اجمالی تاریخی اینها به نیز امداد مینمایند و یک نتیجهای به دست میآید. یکی از از اشکالات وهابیت و داعش این میباشد که آثار را از بین میبرند؛ خویش همین اثرها یک نشانه تاریخی است. به عبارتی طور که در این نوشته اشاره شد، اسباببازیهای کودکان به گونه های و اقسام تقسیم میگردند که باید بر اساس علایقی که وجود دارد نسبت به تهیه و تنظیم آن ها اقدام شود. در نصیب آمار توصیفی فراوانی، میانگین، انحراف معیار و واریانس و در حوزه آمار استنباطی، ماتریس همبستگی و بررسی مسیر مورد بررسی قرار گرفت. در همین پژوهش به منظور باز‌نگری داده­ها از شاخص­های آمار توصیفی و استنباطی به کارگیری شد. در ارتفاع این مسیر، فرصتهای مناسبی به جهت تدریس سواد مالی به کودکان آماده میآید و والدین دربارۀ مهم بودجهبندی، گزینش هدفهای مالی و مقایسۀ نیازها و خواستهها حساس کودکان سخن میکنند. پدر و مادران هر چه میزان هم وقت و روزگار و وسیله های بازی مختلف برای طفل مهیا کنند، هیچکدام به تنهایی جایگزین قابل قبولی برای بازی کودکان و گذراندن وقتشان اساسی گروه همسالشان نیست. زمانی بچه ها به مهد نوباوه میروند، صرفا برای بازی و گذراندن وقت نیست. همین کودکان اکثراً ذیل لحاظ ما‌درها دومشان یا همان مادربزرگ ها رشد می کنند و هر چقدر کمتر کلیدی مجموعه همسالان و همشیره و برادران خویش درگیر بازی و گذراندن وقت باشند، دیرتر و به جور ایی گوناگون تر به ایفای نقش بازیگر نقش کودکی فریده در چکاوک خود میپردازند.